گواهی نامه SSL دامنه بین المللی


Domain Validation
Multi Domain
WildCard
Organization Validation
Extended Validation
Domain Validation
کد گذاری
SHA-256
اعتبار گواهینامه
10,000 دلار
تعداد دامنه قابل استفاده
فقط یک دامنه
مرکز صادر کننده
Comodo
تحویل
چند ساعت پس از پرداخت
50,000تومان
سالانه
قابل استفاده برای Enamad
سازگاری با 99% مرورگرها
نیاز به ارایه مدارک رسمی ندارد
Multi Domain
کد گذاری
SHA-256
اعتبار گواهینامه
10,000 دلار
تعداد دامنه قابل استفاده
۳ دامنه
مرکز صادر کننده
Comodo
تحویل
چند ساعت پس از پرداخت
245,000تومان
سالانه
قابل استفاده برای Enamad
سازگاری با 99% مرورگرها
نیاز به ارایه مدارک رسمی ندارد
WildCard
کد گذاری
SHA-256
اعتبار گواهینامه
10,000 دلار
تعداد دامنه قابل استفاده
برای زیر دامنه نامحدود
مرکز صادر کننده
Comodo
تحویل
چند ساعت پس از پرداخت
360,000تومان
سالانه
قابل استفاده برای Enamad
سازگاری با 99% مرورگرها
نیاز به ارایه مدارک رسمی ندارد
Organization Validation
کد گذاری
SHA-256
اعتبار گواهینامه
50,000 دلار
تعداد دامنه قابل استفاده
1 دامنه
مرکز صادر کننده
Comodo
تحویل
چند ساعت پس از پرداخت
260,000تومان
سالانه
قابل استفاده برای Enamad
سازگاری با 99% مرورگرها
نیاز به ارایه مدارک رسمی دارد
Extended Validation
کد گذاری
SHA-256
اعتبار گواهینامه
1,750,000 دلار
تعداد دامنه قابل استفاده
۱ دامنه
مرکز صادر کننده
Comodo
تحویل
چند ساعت پس از پرداخت
310,000تومان
سالانه
قابل استفاده برای Enamad
سازگاری با 99% مرورگرها
نیاز به ارایه مدارک رسمی دارد