سرور مجازی آلمان


GR-plan1024
GR-plan2048
GR-plan3072
GR-plan4096
GR-plan5120
GR-plan1024 (1 موجود است)
رم
1024MB DDR4
CPU
3.4Ghz 2 Core
هارد
50GB
پهنای باند
نامحدود
پورت
1Gb/s
موقعیت سرور
آلمان
سیستم عامل
‌انتخابی
31,000تومان
ماهانه
GR-plan2048 (0 موجود است)
رم
2048MB DDR4
CPU
3.4Ghz 2 Core
هارد
100GB
پهنای باند
نامحدود
پورت
1Gb/s
موقعیت سرور
آلمان
سیستم عامل
‌انتخابی
41,000تومان
ماهانه
GR-plan3072 (1 موجود است)
رم
3072MB DDR4
CPU
3.4Ghz 3 Core
هارد
120GB
پهنای باند
نامحدود
پورت
1Gb/s
موقعیت سرور
آلمان
سیستم عامل
‌انتخابی
50,000تومان
ماهانه
GR-plan4096 (0 موجود است)
رم
4096MB DDR4
CPU
3.4Ghz 4 Core
هارد
150GB
پهنای باند
نامحدود
پورت
1Gb/s
موقعیت سرور
آلمان
سیستم عامل
‌انتخابی
60,000تومان
ماهانه
GR-plan5120 (0 موجود است)
رم
6144MB DDR4
CPU
3.4Ghz 4 Core
هارد
200GB
پهنای باند
نامحدود
پورت
1Gb/s
موقعیت سرور
آلمان
سیستم عامل
‌انتخابی
70,000تومان
ماهانه